Фондација Темпус је, поред других активности, задужена за неколико европских мрежа, портала, платформи и система на националном нивоу. Међу њима су мреже Eurydice, Eurogudiance, Europass и Eurodesk, портал eTwinning, платформе EPALE и Youth Wiki, као и систем ECVET.

Мрежа Eurydice пружа информације о образовним системима и политикама у Европи. Мрежу чине 42 националне јединице са седиштем у 38 земаља које учествују у програму ЕУ Еразмус+ (земље чланице Европске уније, Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Македонија, Норвешка, Турска и Србија).

Радом мреже координише Извршна агенција Европске комисије за спровођење програма Европске уније из области образовања, културе и медија.

Путем мреже Eurydice прикупљају се подаци о томе како су питања значајна за систем образовања регулисана у различитим земљама Европе. На основу прикупљених података, мрежа издаје бројне публикације (тематски извештаји, серије кључних података и компаративне студије). Публикације мреже Eurydice преведене на српски језик можете погледати овде. Осим публикација, преко мреже Eurydice можете приступити свеобухватним описима образовних система држава које су део мреже, и то одабиром прегледа државе или теме. Све информације су доступне на енглеском језику, а у појединим случајевима и на другим европским језицима. Опис образовног система Републике Србије дат је на српском и енглеском језику.

Europass се у државама учесницама имплементира успостављањем националних Europass центара који у Србији функционише у оквиру Фондације Темпус од 2017. године. Задаци националних Europass центара су:

  • промоција Europass-а као европског оквира за транспарентност квалификација, компетенција и вештина;
  • промоција докумената Europass и обезбеђивање њихове доступности на језику државе на чијој територији се користе;
  • комуникација са појединцима, организацијама и установама које користе или желе да користе документе Europass.

На интернационалном нивоу, национални Europass центри (NEC) сарађују у оквиру мреже Europass центара тако што размењују искуства, предлажу начине за унапређење и издавање докумената и размењују добре праксе у информисању корисника.

Euroguidance (EG) је европска мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању која промовише европску димезију каријерног вођења и пружа релевантне информације о каријерном вођењу и мобилности.

Активности мреже Euroguidance спроводе национални Euroguidance центри који постоје у 35 европских држава. У Републици Србији, Euroguidance центар је покренут 2013. године као организациони део Фондације Темпус.

У зависности од националних приоритета, активности Euroguidance центара разликују се од државе до државе, али сви центри имају три основна циља:

  • промоција европске димензије каријерног вођења
  • подршка развоју компетенција каријерних практичара и промоција значаја мобилности за каријерни развој организовањем обука и других могућности за учење и размену
  • пружање квалитетних информација о каријерном вођењу и мобилности

Eurodesk је европска мрежа која пружа бесплатне, квалитетне и проверене информације о могућностима за мобилност младих, промовише европске програме мобилности као што су Еразмус+ и Европска иницијатива за солидарност, охрабрује активно грађанство младих и развој политика за младе.

Мрежа је основана 1990. године, a чинe je централна канцеларија у Бриселу, 38 националних канцеларија у 36 европских земаља, као и око 1100 мултипликатора – регионалних и локалних организација које раде са младима и омладинским радницима, и у директном контакту их информишу и саветују о могућностима за мобилност и образовање.

Национални Eurodesk центар у Србији функционише од 2019. године у оквиру Фондације Темпус и налази се у Информативном центру Фондације Темпус.

eTwinning је интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским установама широм Европе са циљем да им омогући да заједнички осмишљавају и спроводе пројекте, размењују идеје и примере добре праксе, повезују ученике и обогаћују наставу. Портал еТwinning промовише сарадњу школа у Европи и шире путем употребе информационо-комуникационих технологија, пружајући при томе помоћ, подршку и готове алате. Коришћење портала је бесплатно.

Портал еТwinning је намењен искључиво запосленима у предшколским установама, основним и средњим школама. Учитељи, наставници, васпитачи, библиотекари, педагози, психолози, професори у Србији могу се регистровати на порталу и придружити се eTwinning заједници.

Функционисање портала eTwinning суфинансира Еразмус+, програм Европске уније за образовање, обуку, омладину и спорт.

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) је европска платформа којa окупља појединце професионално ангажоване у области образовања одраслих у Европи. Основана је 2014. године у оквиру Еразмус+ програма са циљем да се унапреди развој области образовања одраслих широм Европе. Настала је као одговор на изазове у области образовања одраслих широм Европе као што су разноликост сектора, разлике између система образовања одраслих у Европи, низак ниво сарадње између земаља, финансирање и мотивација корисника обука.

Платформа EPALE подразумева активно учешће корисника и омогућава појединцима и институцијама да усавршавају своја знања користећи ресурсе на платформи и разговарају са колегама широм Европе о темама у области образовања одраслих. Поред тога, платформа омогућава регистрованим корисницима да активно доприносе заједници представљајући своја знања из ове области, релевантне ресурсе, рад своје организације и примере добре праксе, а такође им пружа прилику да пронађу партнере за пројекте и помаже им у њиховом осмишљавању и спровођењу.

Youth Wiki је платформа Европске комисије на којој се прикупљају подаци о националним структурама за младе, омладинским политикама и активностима које су усмерене ка младима. Платформа нуди описе 34 национална система са седиштем у 29 земаља, међу којима је од почетка 2019. године и Србија.

Циљ платформе је да подржи европску сарадњу у области рада са младима, посебно у доношењу одлука, тако што обезбеђује податке и размену података о националним политикама, реформама и иницијативама у овој области. Прикупљање квалитативних података такође омогућава размену информација и иновативних приступа и може поспешити учење кроз сарадњу са другима. Стога представља значајан ресурс за доносиоце одлука, потенцијалне подносиоце Еразмус+ пројеката и све остале актере у омладинском сектору.

Европски систем преноса бодова у области стручног образовања и обука (ECVET) инструмент је за подршку целоживотном учењу и мобилности ученика. Успостављен је од стране земаља чланица Европске уније у сарадњи са Европском комисијом и усвојен од стране Европског парламента 2009. године.

ECVET је систем за признавање, вредновање и прикупљање стручних вештина и знања стечених током боравка у другој земљи. Циљ ECVET-а је усклађивање различитих система у области стручног образовања и обука у Европи и њихових квалификација.