Задатак мреже Eurydice је да сагледа и прикаже различите европске образовне системе и начин њиховог функционисања. Мрежа израђује описе националних образовних система, упоредне студије посвећене одређеним темама, индикаторе и статистичке податке. У свом раду, Eurydice тежи да промовише разумевање, сарадњу, поверење и мобилност на европском и међународном нивоу. Мрежу чине 42 националне јединице са седиштем у 38 земаља које учествују у програму ЕУ Еразмус+ (земље чланице Европске уније, Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Македонија, Норвешка, Турска и Србија). Радом мреже координише Извршна агенција Европске комисије за спровођење програма Европске уније из области образовања, културе и медија.

Све публикације мреже Eurydice бесплатне су и доступне на веб-сајту Eurydice на више европских језика, док су кључне публикације у вези са учењем језика приказане у наставку.

Настава регионалних и мањинских језика у европским школама (The Teaching of Regional or Minority Languages in Schools in Europe, 2019)

Овај извештај мреже Eurydice пружа кратак преглед политика широм Европе које се залажу за наставу регионалних и мањинских језика у школи. На почетку је изложена заступљеност теме регионалних и мањинских језика у званичним документима највиших образовних органа. Потом се илуструју неке од политика и мера везаних за ову тему у различитим европским образовним системима. Дат је и преглед неких пројеката и иницијатива које је финансирала Европска унија а чији је циљ подршка настави регионалних и мањинских језика у европским школама.

Кључни подаци о настави језика у европским школама (Key Data on Teaching Languages at School in Europe, 2017)

Извештај „Кључни подаци о настави језика у европским школама“ описује главне образовне политике о извођењу наставе и учењу језика у 42 европска образовна система. Извештај пружа одговоре на питања: који страни језици се уче, колико дуго ученици уче стране језике, ниво владања страним језицима који се очекује од ученика до завршетка обавезног образовања, каква се подршка за учење језика пружа новопридошлим ученицима мигрантима, а бави се и многим другим темама. Индикатори су организовани у пет поглавља: Контекст, Организација, Похађање наставе страних језика, Наставници и Наставни процеси. Индикатори се заснивају на неколико различитих извора: Eurydice, Еуростат и међународна истраживања под окриљем OECDPISA и TALIS. Подаци обухватају све земље Европске уније, Босну и Херцеговину, Швајцарску, Исланд, Лихтенштајн, Црну Гору, Бившу Југословенску Републику Македонију, Норвешку, Србију и Турску.

Овај извештај је доступан и на српском језику.

Језици у вишим разредима основног и у средњем образовању – Преглед националних тестирања у Европи (Languages in secondary education – An overview of national tests in Europe, 2014/15)

Овај извештај пружа упоредни преглед националних тестова у Европи за оцењивање језичких компетенција ученика у вишим разредима основне школе и у средњошколском образовању. Анализом су обухваћени аспекти попут све већег значаја националних тестова за језике, циљева тестирања, оцењиваних вештина, као и начина на које европске земље обезбеђују доследност и поузданост у оцењивању. Такође се испитује утицај Заједничког европског референтног оквира за живе језике на националне тестове.

Извештај је доступан и на српском језику.

Положај страних језика у европским образовним системима (The position of foreign languages in European education systems – 1999/2000)

Овај документ садржи дијаграме са основним подацима о настави страних језика у свакој земљи. Приказан је узраст у којем деца почињу да уче стране језике и наведено је да ли је учење тих језика обавезно или не у различитим фазама школовања, а дати су и подаци о броју страних језика за сваки образовни ниво. Поред тога, у студији су изложени и пилот пројекти које спроводе државни органи и специјализоване школе.