Када су у питању образовне политике у области страних језика, део законске регулативе уређује поједина специфична питања која су од значаја за ову област. Поред тога, у наставку можете погледати и изворе који се тичу општих питања релевантних за наставу страних језика.

Kровни закон у образовању, односно Закон о основама система образовања и васпитања дефинише облике наставе на страном језику, на језику мањина и двојезичну наставу. Овај закон одређује статус другог страног језика као изборног предмета, а поред тога, комуникацију на страном језику дефинише као једну од кључних компетенција за целоживотно учење. У овом закону се налазе све релевантне одредбе које се тичу циљева, исхода и стандарда образовања и васпитања, начина и услова за реализацију наставе, надзора над радом установе и слично. На овај документ се надовезују многи други подзаконски акти, програми и приручници који ближе одређују поменуте аспекте.

Тако на пример, Општи стандарди постигнућа за крај основног образовања за страни језик описују нивое постигнућа у оквиру учења страног језика, затим препоруке за праћење и вредновање постигнућа, као и примере задатака по нивоима постигнућа за први и други страни језик.

Са друге стране, Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета поред објашњења образовних стандарда по нивоима постигнућа са примерима задатака, дају преглед различитих начина примене стандарда у наставном процесу, планирању и реализацији наставе и вредновању исхода учења. Такође, у оквиру овог приручника, дефинисана је веза образовних стандарда са наставним програмом. Наставни програми за стране језике дати су као део целовитог плана наставе и учења за сваки разред и могу се погледати овде.

Поред предметних, од значаја су такође и међупредметне компетенције. Стандарди општих међупредметих компетенција за крај средњег образовања одређују комуникацију као једну од 11 међупредметних компетенција значајну за развој усмене и писане комуникације, одабир језика и стила у зависности од контекста, неговање културе дијалога и креирање садржаја који се комуницира. У овом оквиру су исходи одређени само на основном нивоу, али је општа препорука да се у сврху праћења индивидуалног напретка ученика користи формативно оцењивање.

Када је у питању оцењивање у контексту страног језика као обавезног или изборног предмета, прописи о облицима, начинима и увремењености оцењивања дефинисани су Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању и Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању.

Општије одредбе релевантне за питања наставе, рада у школи, школског програма и приступа ученицима дефинисане су Законом о основном образовању и васпитању и Законом о средњем образовању и васпитању.

Када је реч о стручном усавршавању наставника и других запослених у установи образовања и васпитања, Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника дефинише услове и циљеве усавршавања, облике који су у оптицају и процедуре од значаја за усавршавање и напредовање. Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину се налази овде. Ужи каталог који се односи само на стручно усавршавање у области језика можете погледати овде.