Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/tempus/public_html/jezici.obrazovanje.rs/wp-content/plugins/wp-user-frontend/includes/fields/class-field-radio.php on line 155

English langauge and Project based learning Hub

Inicijativa za otvaranje kluba za učenje „English language and Projecet based learning Hub“ u hibridnom modelu učenja usled pandemije koronavirusom i propisanih epidemioloških mera, nastaje u okviru šireg projekta „Obogaćeni jednosmenski rad u školi“ za koji škola aplicira kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i dobija pravo na realizaciju u avgustu, 2020. Projekat se odvijao u učionicama matične škole, kao i na otvorenoj platformi Gugl učionice pod istim nazivom „English language and Project-based learning Hub“, kao i u razmenama na Gugl Mit-u, kanalu za komunikaciju uživo. Demonstrirani model učenja nastavnik razmenjuje sa drugim nastavnicima na nastavničkim forumima, tako da se diseminacija modela može posmatrati i kroz inoviranu praksu drugih nastavnika i učenika u matičnoj školi, partnerskim školama i široj zajednici. Unutar inicijative koju smo pokrenuli u klubu za učenje cilj je bio i uspostaviti mrežu vršnjačkih edukatora koji bi uz facilitaciju nastavnika preuzimali ulogu mladih vršnjačkih edukatora, koji koriste IKT alate i digitalne resurse i pomažu kako nastavnicima u radu sa novim tehnologijama, tako i učenicima da na savremen način i uz upotrebu autentičnih materijala usvajaju sadržaje u učenju stranog jezika. Akcenat je postavljen na momenat učenja na samom času. Cilj je i da nastavnici drugih predmeta/nastavnih oblasti preuzmu demonstrirane modele učenja i inkorporiraju ih u svoju praksu.

Učenici uče elemente jezika i kulture Ujedinjenog Kraljevstva, koriste autentične materijale i edukativne postere izdavača Kembridž i Oksford. Vršnjački edukatori žele da ove materijale učine vidljivim i dostupnim svim učenicima naše, partnerskih i osnovnih škola sa kojima škola sarađuje. Nastavnik moderira proces učenja. Učenici usvajaju vokabular na engleskom jeziku u vezi sa pandemijom koronavirusom, proučavaju set predloženih preventivnih mera neophodnih za povratak u školu i praćenje nastave prema  kombinovanom modelu, kreiraju plan snimnja za edukativni film o prevenciji zarazne bolesti. Vršnjački edukatori obučavaju druge učenike o produkciji tutorijala, nastavnik moderira proces učenja. Učenici uz pomoć nastavnika i učenika vršnjačkih edukatora proučavaju edukativne panele postavljene u holu škole i za pet odabranih tema (Univerzitetski centar Kembridž, Piramida zdrave ishrane, Osnove bankarstva, Solarni sistem i postavljanje Nasinog rovera na Mars) samostalno uz primenu znanja o produkciji tutorijala kreiraju mini video-materijale kako bi i drugi učenici mogli da ih koriste.

U klubu za učenje dominanatan metod rada je projektna metoda i aktivnosti projektne nastave. Tehnike rada odnose se na aktivnosti programa „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“ u smislu da dominiriju mozgalice, galerijske šetnje, autorove stolice, slagalice 1 i slagalice 2, tehnika znam-želim da saznam-naučio sam/saznao sam, tehnike trampe ideja, igranje uloga i dr. Nastavni materijali su autentičnog sadržaja britanskih izdavača ili isečci iz britanskih novina, sadržaji sa Jutjuba, posteri izdavača CUP&OUP, korisni linkovi za istraživački rad u okviru teme i dr. Učenici u svom radu koriste digitalne alate za editovanje mini video-materijala Adobe Spark, Inshot i druge aplikacije, za proveru znanja koriste se Padlet, Kahoot kviz, Gugl upitnici i drugo.

Učenici su kreirali i postavili jedanaest edukativnih panela na engleskom jeziku; postavljeni panoi u centralnom holu škole, dostupni svim korisnicima za metod učenja „gelerijska šetnja“/stanice za učenje iz programa „Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja“. Snimljeni video-materijali, četiri mini video-zapisa (na teme:  Piramida zdrave ishrane, Osnove bankarstva, Solarni sistem i Nasin rover na Marsu, Kembridž univerzitetski centar) uz prateće linkove i adekvatnu muzičku podlogu postavljeni na Gugl učionicu i omogućen pristup svim učenicima korisnicima iskustvenog učenja uz tutorijal kako napraviti mini video-zapise.

 • Vršnjački edukatori/učenici u klubu pružaju podršku učenicima sa slabijim jezičkim kompetencijama na engleskom jeziku
 • Unaprediti jezičke komeptencije učenika, funkcionalno znanje o jeziku i kulturi Britanije kao i ukupnu digitalnu pismenost učenika.
 • engleski | nemački | jezik koji nije na listi
 • slovački, mađarski, rusinski, bošnjački, romski
 • govor | pisanje | čitanje | slušanje
 • CLIL | Projektna nastava | Vršnjačko učenje | Saradničko učenje | Interkulturalnost u nastavi | Korišćenje tehnologije u obrazovanju | Gramatika | Vokabular
 • Lela
 • Vuković
 • Nastavnica engleskog jezika
 • /

 • /

 • gimnazija / srednja stručna škola
 • Tehnička škola „Pavle Savić“
 • drugo
 • Inicijativa za otvaranje kluba za učenje
 • srednja škola
 • Inicijativa za otvaranje kluba na engleskom jeziku nastala je usled potrebe veće podrške učenicima sa slabijim postignućem, sprovođenja projektne nastave i novih interaktivnih metoda za razvijanje jezičkih i drugih međupredmetnih kompetencija. Učenici su usvajali vokabular u vezi sa pandemijom virusa korona i napravili plan snimanja filma o prevenciji zarazne bolesti. Vršnjački edukatori obučavali su druge učenike o pravljenju tutorijala koji su potom kreirali mini video-snimke. Nastavnici su se trudili da sprovode časove van učionice i da podstiču učenike da primene znanje u stvarnim kontekstima. Projekat je sprovođen sa srednjoškolcima ali se može prilagoditi različitim uzrastima.

 • Učenici će biti u stanju da identifikuju različite pristupe temi zdrave ishrane, moći će adekvatno da koriste stručni vokabular u okviru zadate teme, razvijaće veštine govorenja, slušanja i argumentovanja u pogledu zdravih namirnica koje koriste u ishrani kao i da koristeći usvojen diskurs argumentovano suprostave stavove u pogledu savremenih pristupa piramidi ishrane u odnosu na tradicionalne postavke ili usvojene navike u ishrani mladih. Učenici će uz mentorstvo nastavnika biti u stanju da naprave scenario za mini video-materijal u okviru teme, kao i da snimljeni video-materijal pripreme za postavljanje na Jutjub kanal i dalju upotrebu za potrebe nastavnih i vannastavnih aktivnosti u učenju engleskog jezika i drugih relevantnih predmeta.

 • 1 . Link ka fotografijama
  https://drive.google.com/drive/folders/1PQtlgVwEpkTHELKjoXpgfGUoOPb2OjVJ?usp=sharing
  2. Link ka Fejsbuk promociji Projekta
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=954334298421920&id=137659940089364&__tn__=%2As%2As-R
  3. Prve aktivnosti na projektu (Fejsbuk)
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=963322240856459&id=137659940089364&__tn__=%2As%2As-R
  4. Nastavnički forum, promocija šireg projekta (Fejsbuk)
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1055320824989933&id=137659940089364&__tn__=%2As%2As-R
  5. Link ka filmu Povratak u školu
  http://tspavlesavic.edu.rs/?p=2685
  6. Link ka Solarnom sistemu
  https://drive.google.com/file/d/1xK9m2ktvHXYUlIEDmqYA-J3Rlo8RfKqm/view?usp=sharing
  7. Link ka Osnovama bankarstva
  https://www.youtube.com/watch?v=HA22bFewsvY&ab_channel=AleksandarKovacevic
  8. Link ka Piramidi zdrave ishrane
  https://drive.google.com/file/d/1OwVIiEMBef9ziR0Ek6UPZX4i2skJATeX/view?usp=sharing
  9. Link ka Kembridžu, univerzitetskom centru
  https://drive.google.com/file/d/1xmq2yBpFlkZYfgEH6Z2RdoeN-kv9yvUw/view?usp=sharing

 • Ne
 • Ne
 • Primeri edukativnih jezičkih panoa nastali na osnovu postera zvaničnih britanskih izdavača koji su postavljeni u centralnom holu škole, mogli bi se na sličan način koristiti i u drugim stranim jezicima sa relevantnim izdavačima udžbenika za te jezike. Takođe, video-materijali kao audio-vizuelna podrška u učenju jezika na osnovu tema sa edukativnih panoa i/ili šireg konteksta, mogli bi se putem upotrebe IKT-a i/ili aplikacija za kreiranje mini video-zapisa, kreirati i na drugim stranim jezicima. Mogućnost prilagođavanja sadržaja nivou jezičkih kompetencija i/ili različitim starosnim grupama u okviru projektnih aktivnosti demonstrirana je kroz koncept vršnjačkih edukatora koji bi sadržaje obrađivali na naprednom i srednjem nivou, a na radionicama/obukama prilagođavali sadržaje nivou jezičkih kompetencija sagovornika (od osnovnog do naprednog nivoa) uz facilitaciju nastavnika i poštovanje ostvarenosti projektovanih ishoda na određenom nivou postignuća.

 • Saglasnost 2
 • 1EA7B~1