Заједнички европски референтни оквир за језике (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR) је алат који служи као смерница за самопроцену и документовање језичких знања и искустава. Своје језичке компетенције било који појединац може на систематизован начин приказати и по потреби касније преузети уз CV путем Europass профила на порталу europass.eu.