Упутство за пријаву активности за Базу језичких пракси

Фондација Темпус са задовољством позива све који осмишљавају и спроводе активности које се односе на иновативне приступе у настави страних језика, ваннаставним активностима, а у вези су са учењем страних језика, и на различите облике учења страних језика да пријаве своје активности за Базу језичких пракси.

Циљ Базе језичких пракси је да на једном месту окупи иновативне активности које се тичу наставе и учења страних језика, како би служиле као инспирација свима онима који желе да их примене у или прилагоде свом контексту. Стога је изузетно важно да пријављене активности буду јасно и конкретно описане, а и да садрже све неопходне детаље и појединости како би могле једноставно да се спроведу у некој другој школи, организацији, институцији и сл.

За пријаву активности за Базу језичких пракси, потребно је попунити формулар који се налази испод текста овог упутства. Поља која су означена звездицом су обавезна, док су остала опциона, али су важна како би се што јасније описала активност.

Упутства за попуњавање појединачних поља дата су у самом формулару, а у наставку су представљене опште смернице за дефинисање појединих делова описа/сценарија активности:

  • Одређена поља формулара Вам омогућавају вишеструки избор одговора, те будите слободни да у таквим питањима означите све релевантне одговоре.
  • Приликом дефинисања исхода, треба имати у виду да не постоји унапред дефинисан број исхода, важно је навести сва релевантна знања, вештине и ставове који се постижу одређеном активности.
  • Приликом дефинисања дужег описа / сценарија активности треба имати у виду да осмишљене активности треба да буду у вези са дефинисаним исходима – пожељно је да све активности (изузев техничких активности – попут поделе у групе, поделе материјала и сл.) доприносе бар неком од очекиваних исхода. У пољу намењеном дужем опису активности треба детаљно описати уводне, главне и закључне активности тако што ћете описати поступке реализатора током трајања активности као и очекиване активности ученика/полазника. Уколико реализатор користи неке материјале у раду опишите на који начин се они уводе у активност. Молимо Вас да активност опишете тако да се на основу тог описа може применити у другом контексту. Приликом дефинисања завршног дела активности треба водити рачуна да опис сумира детаље активности, евалуацију активности и проверу остварености очекиваних исхода. Поље у које уносите опис активности вам омогућава да текст форматирате, уведете набрајање или истакнете неки део текста.

Напомена: Формулар не чува аутоматски податке, тако да уколико затворите упитник током попуњавања, мораћете да попуњавате и додајете документа поново. На линку https://jezici.obrazovanje.rs/wp-content/uploads/2020/12/pomocni-formular-za-bazu-jezickih-praksi.docx доступан је формулар у форми радног документа како би се подносиоцима пријаве олакшао процес припреме. Све информације треба унети директно у електронски формулар.

Формулар се попуњава на српском језику ћириличним писмом.

Имајте у виду да је потребно да приложите потписану сагласност за објављивање и изјаву о ауторству, које су доступне на наредним линковима као и у самом формулару:

Након разматрања пристиглих пријава, аутори који су у формулару наведени као први аутори активности добиће повратну информацију и могуће сугестије за унапређивање пре објављивања, укључујући језичка прилагођавања и сл. Све активности које након овог корака буду испуњавале критеријуме наведене конкурсом за које аутори претходно доставе сагласности, биће објављене у Бази језичких пракси.

У случају додатних питања у вези са формуларом или техничких проблема приликом попуњавања, молимо Вас да нам се обратите путем имејла jezici@tempus.ac.rs.

 

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.