U okviru projekata Evropskog centra za žive jezike razvijeni su resursi za nastavnike i druge stručnjake koji se bave nastavom i učenjem jezika. Oni se mogu svrstati u devet tematskih oblasti.

Jezičke kompetencije nastavnika i učenika

Ključna pitanja u obrazovanju nastavnika jeste skup kompetencija koje učenici treba da steknu i uloga nastavnika u tom procesu. Da bi nastavnici jezika odgovorili na potrebe učenika i stalne promene u društvu, veoma je važno da unapređuju i proširuju stručne kompetencije, što je  Stoga su ključni element aktivnosti ECML-a unapređenje i razvoj kompetencija nastavnika jezika koji treba da odgovore na potrebe učenika i stalne promene u društvu.

Višejezičnost i interkulturalnost u obrazovanju

Razvoj znanja jezika i kulturnog identiteta svakog pojedinca, kao i isticanje društvenog značaja jezičke i kulturne raznolikosti predstavljaju suštinu rada Evropskog centra za žive jezike. Višejezičnost u obrazovanju se odnosi na sve vidove učenja jezika – jezika kućnog okruženja, jezika nastave, stranih jezika, regionalnih jezika i jezika nacionalnih manjina. Interkulturalno učenje podstiče lični razvoj učenika i poboljšava društvenu koheziju.

Obrazovanje i zapošljavanje migranata

U Evropi sada žive milioni migranata prve, druge i treće generacije kao i etničke grupe. U okviru ECML-a postoji više publikacija i tekućih projekata posvećenih jezičkom obrazovanju migranata u školi i na radnom mestu, kao i saveti i smernice za donosioce odluka i poslodavce koji im pomažu da iskoriste ovu raznolikost.

Jezici nastave

Jezičko obrazovanje se ne odnosi samo na nastavu stranih jezika već obuhvata sve aspekte školovanja. Može se odnositi na većinski jezik škole, jezike kućnog okruženja učenika i jezik potreban za učenje drugih predmeta.

Znakovni jezici

U većini evropskih zemalja se znakovni jezici ne koriste kao jezik nastave. U ECML-u se radi na uspostavljanju evropskih standarda za utvrđivanje nivoa znanja znakovnog jezika kako bi nastavnici ovog jezika, kao i tumači, mogli bolje da odgovore na potrebe zajednice.

Novi mediji u jezičkom obrazovanju

Kakav je uticaj digitalne revolucije na učenje i nastavu jezika? Gotovo univerzalno korišćenje interneta i pametnih telefona otvorilo je mnoštvo mogućnosti za nastavu i učenje jezika. Međutim, ove mogućnosti sa sobom nose i brojne izazove. Projekti ECML-a u nekoliko programa bavili su se pitanjem razvoja digitalnih kompetencija nastavnika i kritičke svesti o nastavnim materijalima na internetu u cilju uspešnog integrisanja ovih resursa u nastavu.

Evaluacija i ocenjivanje

Evaluacija i ocenjivanje su važne teme u jezičkom obrazovanju koje se odnose kako na nacionalne i međunarodne standardizovane ispite tako i na neformalne testove na času. Evaluacija podrazumeva i testiranje jezičkih kompetencija učenika i podršku procesu učenja pružanjem povratnih informacija i korišćenjem samoevaluacije. Materijali u ovoj oblasti se u velikoj meri oslanjaju na Zajednički evropski referentni okvir za jezike i Evropski jezički portfolio.

Integrisano učenje jezika i nejezičkih sadržaja (CLIL)

Integrisano učenje jezika i nejezičkih sadržaja (CLIL) i dvojezična nastava sve su popularniji širom Evrope. ECML pruža podršku nastavnicima i edukatorima nastavnika koji primenjuju CLIL u nastavi ne samo da uzmu u obzir i ojačaju jezičku komponentu u učenju drugih predmeta, već i da se fokusiraju na razvoj kognitivne i akademske pismenosti.

Učenje jezika u ranom uzrastu

Strani jezici sve češće počinju da se uče na početku osnovne škole ili čak u vrtiću. Nastava jezika sa malom decom podrazumeva kombinaciju opštih veština potrebnih za ovaj uzrast i posebnih nastavnih metoda. Učenje jezika mora biti povezano sa kognitivnim i emocionalnim razvojem dece i njihovim iskustvima učenja u grupi na ranom uzrastu.