Fondacija Tempus je, pored drugih aktivnosti, zadužena za nekoliko evropskih mreža, portala, platformi i sistema na nacionalnom nivou. Među njima su mreže Eurydice, Eurogudiance, Europass i Eurodesk, portal eTwinning, platforme EPALE i Youth Wiki, kao i sistem ECVET.

Mreža Eurydice pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi. Mrežu čine 42 nacionalne jedinice sa sedištem u 38 zemalja koje učestvuju u programu EU Erazmus+ (zemlje članice Evropske unije, Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Lihtenštajn, Crna Gora, Makedonija, Norveška, Turska i Srbija).

Radom mreže koordiniše Izvršna agencija Evropske komisije za sprovođenje programa Evropske unije iz oblasti obrazovanja, kulture i medija.

Putem mreže Eurydice prikupljaju se podaci o tome kako su pitanja značajna za sistem obrazovanja regulisana u različitim zemljama Evrope. Na osnovu prikupljenih podataka, mreža izdaje brojne publikacije (tematski izveštaji, serije ključnih podataka i komparativne studije). Publikacije mreže Eurydice prevedene na srpski jezik možete pogledati ovde. Osim publikacija, preko mreže Eurydice možete pristupiti sveobuhvatnim opisima obrazovnih sistema država koje su deo mreže, i to odabirom pregleda države ili teme. Sve informacije su dostupne na engleskom jeziku, a u pojedinim slučajevima i na drugim evropskim jezicima. Opis obrazovnog sistema Republike Srbije dat je na srpskom i engleskom jeziku.

Europass se u državama učesnicama implementira uspostavljanjem nacionalnih Europass centara koji u Srbiji funkcioniše u okviru Fondacije Tempus od 2017. godine. Zadaci nacionalnih Europass centara su:

  • promocija Europass-a kao evropskog okvira za transparentnost kvalifikacija, kompetencija i veština;
  • promocija dokumenata Europass i obezbeđivanje njihove dostupnosti na jeziku države na čijoj teritoriji se koriste;
  • komunikacija sa pojedincima, organizacijama i ustanovama koje koriste ili žele da koriste dokumente Europass.

Na internacionalnom nivou, nacionalni Europass centri (NEC) sarađuju u okviru mreže Europass centara tako što razmenjuju iskustva, predlažu načine za unapređenje i izdavanje dokumenata i razmenjuju dobre prakse u informisanju korisnika.

Euroguidance (EG) je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti.

Aktivnosti mreže Euroguidance sprovode nacionalni Euroguidance centri koji postoje u 35 evropskih država. U Republici Srbiji, Euroguidance centar je pokrenut 2013. godine kao organizacioni deo Fondacije Tempus.

U zavisnosti od nacionalnih prioriteta, aktivnosti Euroguidance centara razlikuju se od države do države, ali svi centri imaju tri osnovna cilja:

  • promocija evropske dimenzije karijernog vođenja
  • podrška razvoju kompetencija karijernih praktičara i promocija značaja mobilnosti za karijerni razvoj organizovanjem obuka i drugih mogućnosti za učenje i razmenu
  • pružanje kvalitetnih informacija o karijernom vođenju i mobilnosti

Eurodesk je evropska mreža koja pruža besplatne, kvalitetne i proverene informacije o mogućnostima za mobilnost mladih, promoviše evropske programe mobilnosti kao što su Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost, ohrabruje aktivno građanstvo mladih i razvoj politika za mlade.

Mreža je osnovana 1990. godine, a čine je centralna kancelarija u Briselu, 38 nacionalnih kancelarija u 36 evropskih zemalja, kao i oko 1100 multiplikatora – regionalnih i lokalnih organizacija koje rade sa mladima i omladinskim radnicima, i u direktnom kontaktu ih informišu i savetuju o mogućnostima za mobilnost i obrazovanje.

Nacionalni Eurodesk centar u Srbiji funkcioniše od 2019. godine u okviru Fondacije Tempus i nalazi se u Informativnom centru Fondacije Tempus.

eTwinning je internet portal koji povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. Portal eTwinning promoviše saradnju škola u Evropi i šire putem upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija, pružajući pri tome pomoć, podršku i gotove alate. Korišćenje portala je besplatno.

Portal eTwinning je namenjen isključivo zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Učitelji, nastavnici, vaspitači, bibliotekari, pedagozi, psiholozi, profesori u Srbiji mogu se registrovati na portalu i pridružiti se eTwinning zajednici.

Funkcionisanje portala eTwinning sufinansira Erazmus+, program Evropske unije za obrazovanje, obuku, omladinu i sport.

EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) je evropska platforma koja okuplja pojedince profesionalno angažovane u oblasti obrazovanja odraslih u Evropi. Osnovana je 2014. godine u okviru Erazmus+ programa sa ciljem da se unapredi razvoj oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope. Nastala je kao odgovor na izazove u oblasti obrazovanja odraslih širom Evrope kao što su raznolikost sektora, razlike između sistema obrazovanja odraslih u Evropi, nizak nivo saradnje između zemalja, finansiranje i motivacija korisnika obuka.

Platforma EPALE podrazumeva aktivno učešće korisnika i omogućava pojedincima i institucijama da usavršavaju svoja znanja koristeći resurse na platformi i razgovaraju sa kolegama širom Evrope o temama u oblasti obrazovanja odraslih. Pored toga, platforma omogućava registrovanim korisnicima da aktivno doprinose zajednici predstavljajući svoja znanja iz ove oblasti, relevantne resurse, rad svoje organizacije i primere dobre prakse, a takođe im pruža priliku da pronađu partnere za projekte i pomaže im u njihovom osmišljavanju i sprovođenju.

Youth Wiki je platforma Evropske komisije na kojoj se prikupljaju podaci o nacionalnim strukturama za mlade, omladinskim politikama i aktivnostima koje su usmerene ka mladima. Platforma nudi opise 34 nacionalna sistema sa sedištem u 29 zemalja, među kojima je od početka 2019. godine i Srbija.

Cilj platforme je da podrži evropsku saradnju u oblasti rada sa mladima, posebno u donošenju odluka, tako što obezbeđuje podatke i razmenu podataka o nacionalnim politikama, reformama i inicijativama u ovoj oblasti. Prikupljanje kvalitativnih podataka takođe omogućava razmenu informacija i inovativnih pristupa i može pospešiti učenje kroz saradnju sa drugima. Stoga predstavlja značajan resurs za donosioce odluka, potencijalne podnosioce Erazmus+ projekata i sve ostale aktere u omladinskom sektoru.

Evropski sistem prenosa bodova u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (ECVET) instrument je za podršku celoživotnom učenju i mobilnosti učenika. Uspostavljen je od strane zemalja članica Evropske unije u saradnji sa Evropskom komisijom i usvojen od strane Evropskog parlamenta 2009. godine.

ECVET je sistem za priznavanje, vrednovanje i prikupljanje stručnih veština i znanja stečenih tokom boravka u drugoj zemlji. Cilj ECVET-a je usklađivanje različitih sistema u oblasti stručnog obrazovanja i obuka u Evropi i njihovih kvalifikacija.