Kada su u pitanju obrazovne politike u oblasti stranih jezika, deo zakonske regulative uređuje pojedina specifična pitanja koja su od značaja za ovu oblast. Pored toga, u nastavku možete pogledati i izvore koji se tiču opštih pitanja relevantnih za nastavu stranih jezika.

Krovni zakon u obrazovanju, odnosno Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definiše oblike nastave na stranom jeziku, na jeziku manjina i dvojezičnu nastavu. Ovaj zakon određuje status drugog stranog jezika kao izbornog predmeta, a pored toga, komunikaciju na stranom jeziku definiše kao jednu od ključnih kompetencija za celoživotno učenje. U ovom zakonu se nalaze sve relevantne odredbe koje se tiču ciljeva, ishoda i standarda obrazovanja i vaspitanja, načina i uslova za realizaciju nastave, nadzora nad radom ustanove i slično. Na ovaj dokument se nadovezuju mnogi drugi podzakonski akti, programi i priručnici koji bliže određuju pomenute aspekte.

Tako na primer, Opšti standardi postignuća za kraj osnovnog obrazovanja za strani jezik opisuju nivoe postignuća u okviru učenja stranog jezika, zatim preporuke za praćenje i vrednovanje postignuća, kao i primere zadataka po nivoima postignuća za prvi i drugi strani jezik.

Sa druge strane, Opšti standardi postignuća za kraj opšteg srednjeg i srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u delu opšteobrazovnih predmeta pored objašnjenja obrazovnih standarda po nivoima postignuća sa primerima zadataka, daju pregled različitih načina primene standarda u nastavnom procesu, planiranju i realizaciji nastave i vrednovanju ishoda učenja. Takođe, u okviru ovog priručnika, definisana je veza obrazovnih standarda sa nastavnim programom. Nastavni programi za strane jezike dati su kao deo celovitog plana nastave i učenja za svaki razred i mogu se pogledati ovde.

Pored predmetnih, od značaja su takođe i međupredmetne kompetencije. Standardi opštih međupredmetih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja određuju komunikaciju kao jednu od 11 međupredmetnih kompetencija značajnu za razvoj usmene i pisane komunikacije, odabir jezika i stila u zavisnosti od konteksta, negovanje kulture dijaloga i kreiranje sadržaja koji se komunicira. U ovom okviru su ishodi određeni samo na osnovnom nivou, ali je opšta preporuka da se u svrhu praćenja individualnog napretka učenika koristi formativno ocenjivanje.

Kada je u pitanju ocenjivanje u kontekstu stranog jezika kao obaveznog ili izbornog predmeta, propisi o oblicima, načinima i uvremenjenosti ocenjivanja definisani su Pravilnikom o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Opštije odredbe relevantne za pitanja nastave, rada u školi, školskog programa i pristupa učenicima definisane su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Kada je reč o stručnom usavršavanju nastavnika i drugih zaposlenih u ustanovi obrazovanja i vaspitanja, Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika definiše uslove i ciljeve usavršavanja, oblike koji su u opticaju i procedure od značaja za usavršavanje i napredovanje. Katalog programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu se nalazi ovde. Uži katalog koji se odnosi samo na stručno usavršavanje u oblasti jezika možete pogledati ovde.