Konferencija “Languages at the heart of learning: 25 years of inspiring innovation”

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope organizovao je 5. i 6. decembra međunarodnu konferenciju u Gracu povodom 25 godina rada i 70. godišnjice Saveta Evrope.

Pored izazova u jezičkim politikama i doprinosa ECML-a u oblasti učenja jezika, na događaju su predstavljeni i rezultati projekata sprovedenih pod okriljem ECML-a i njihova primena u praksi. Jedna od tema prvog dana konferencije bila je uloga kvalitetnog obrazovanja u oblasti jezika u podsticanju demokratske kulture. Takođe je diskutovano o glavnim novinama u jezičkim politikama izloženim u Preporuci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o očuvanju i promovisanju znakovnih jezika u Evropi i u Preporuci Saveta Evropske unije o sveobuhvatnom pristupu nastavi i učenju jezika, a bilo je reči i o ulozi Evropskog centra za žive jezike u povezivanju politika, istraživanja, obrazovanja nastavnika i prakse.

Drugog dana su održana dva paralelna događaja. Jedan je bio posvećen politikama, obrazovanju nastavnika i praksi u učionici u oblasti znakovnih jezika, kao i ključnim instrumentima Saveta Evrope za nastavu i učenje znakovnih jezika. Na drugom događaju su predstavljeni glavni rezultati tekućeg programa Evropskog centra za žive jezike, iskustva i primeri dobre prakse sa raznovrsnih obuka sprovedenih u zemljama članicama. Organizovan je rad u grupama vezan za projekte iz devet tematskih oblasti ekspertize ECML-a.

Snimci sa prvog i drugog dana konferencije dostupni su na veb-stranici Evropskog centra za žive jezike.

Objavljen izveštaj o obrazovanju i obukama u Evropi za 2019. godinu – Education and Training Monitor

Evropska komisija je objavila godišnju publikaciju Education and Training Monitor za 2019. godinu.

U ovom izveštaju predstavlja se napredak u oblasti obrazovanja i obuke u evropskim obrazovnim sistemima. Prikazani su najnoviji podaci, izveštaji i studije, kao i primeri političkih mera u zemljama Evropske unije. Izveštaj sadrži uporednu analizu podataka kao i 28 detaljnih izveštaja za svaku zemlju.

Nastavnici, koji u školskoj sredini imaju najveći uticaj na učenje kod učenika, glavna su tema izveštaja za 2019. godinu. Predstavljeni su zajednički izazovi sa kojima se zemlje EU suočavaju – kako privući i zadržati najstručnije nastavnike.

U ovom izveštaju se analiziraju ciljevi i referentne vrednosti ustanovljeni u strateškom okviru Obrazovanje i obuke 2020. (ET 2020), koji se odnose na sledeće aspekte: učešće u predškolskom vaspitanju i obrazovanju; rano napuštanje školovanja; postignuća u tercijarnom obrazovanju; nedovoljna razvijenost osnovnih veština; stopa zapošljavanja diplomiranih studenata; obrazovanje odraslih; i mobilnost u visokom obrazovanju. Takođe se analiziraju podaci za preduzetničko obrazovanje, digitalno obrazovanje i višejezičnost, kao i državna ulaganja u obrazovanje i obuke.

U nastavku se nalaze dokumenti vezani za publikaciju Education and Training Monitor 2019.

Izveštaj Education and Training Monitor 2019

Sažeti prikaz izveštaja

Grafički prikaz podataka

Izveštaji po zemljama