Uputstvo za prijavu aktivnosti za Bazu jezičkih praksi

Fondacija Tempus sa zadovoljstvom poziva sve koji osmišljavaju i sprovode aktivnosti koje se odnose na inovativne pristupe u nastavi stranih jezika, vannastavnim aktivnostima, a u vezi su sa učenjem stranih jezika, i na različite oblike učenja stranih jezika da prijave svoje aktivnosti za Bazu jezičkih praksi.

Cilj Baze jezičkih praksi je da na jednom mestu okupi inovativne aktivnosti koje se tiču nastave i učenja stranih jezika, kako bi služile kao inspiracija svima onima koji žele da ih primene u ili prilagode svom kontekstu. Stoga je izuzetno važno da prijavljene aktivnosti budu jasno i konkretno opisane, a i da sadrže sve neophodne detalje i pojedinosti kako bi mogle jednostavno da se sprovedu u nekoj drugoj školi, organizaciji, instituciji i sl.

Za prijavu aktivnosti za Bazu jezičkih praksi, potrebno je popuniti formular koji se nalazi ispod teksta ovog uputstva. Polja koja su označena zvezdicom su obavezna, dok su ostala opciona, ali su važna kako bi se što jasnije opisala aktivnost.

Uputstva za popunjavanje pojedinačnih polja data su u samom formularu, a u nastavku su predstavljene opšte smernice za definisanje pojedinih delova opisa/scenarija aktivnosti:

  • Određena polja formulara Vam omogućavaju višestruki izbor odgovora, te budite slobodni da u takvim pitanjima označite sve relevantne odgovore.
  • Prilikom definisanja ishoda, treba imati u vidu da ne postoji unapred definisan broj ishoda, važno je navesti sva relevantna znanja, veštine i stavove koji se postižu određenom aktivnosti.
  • Prilikom definisanja dužeg opisa / scenarija aktivnosti treba imati u vidu da osmišljene aktivnosti treba da budu u vezi sa definisanim ishodima – poželjno je da sve aktivnosti (izuzev tehničkih aktivnosti – poput podele u grupe, podele materijala i sl.) doprinose bar nekom od očekivanih ishoda. U polju namenjenom dužem opisu aktivnosti treba detaljno opisati uvodne, glavne i zaključne aktivnosti tako što ćete opisati postupke realizatora tokom trajanja aktivnosti kao i očekivane aktivnosti učenika/polaznika. Ukoliko realizator koristi neke materijale u radu opišite na koji način se oni uvode u aktivnost. Molimo Vas da aktivnost opišete tako da se na osnovu tog opisa može primeniti u drugom kontekstu. Prilikom definisanja završnog dela aktivnosti treba voditi računa da opis sumira detalje aktivnosti, evaluaciju aktivnosti i proveru ostvarenosti očekivanih ishoda. Polje u koje unosite opis aktivnosti vam omogućava da tekst formatirate, uvedete nabrajanje ili istaknete neki deo teksta.

Napomena: Formular ne čuva automatski podatke, tako da ukoliko zatvorite upitnik tokom popunjavanja, moraćete da popunjavate i dodajete dokumenta ponovo. Na linku https://jezici.obrazovanje.rs/wp-content/uploads/2020/12/pomocni-formular-za-bazu-jezickih-praksi.docx dostupan je formular u formi radnog dokumenta kako bi se podnosiocima prijave olakšao proces pripreme. Sve informacije treba uneti direktno u elektronski formular.

Formular se popunjava na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

Imajte u vidu da je potrebno da priložite potpisanu saglasnost za objavljivanje i izjavu o autorstvu, koje su dostupne na narednim linkovima kao i u samom formularu:

Nakon razmatranja pristiglih prijava, autori koji su u formularu navedeni kao prvi autori aktivnosti dobiće povratnu informaciju i moguće sugestije za unapređivanje pre objavljivanja, uključujući jezička prilagođavanja i sl. Sve aktivnosti koje nakon ovog koraka budu ispunjavale kriterijume navedene konkursom za koje autori prethodno dostave saglasnosti, biće objavljene u Bazi jezičkih praksi.

U slučaju dodatnih pitanja u vezi sa formularom ili tehničkih problema prilikom popunjavanja, molimo Vas da nam se obratite putem imejla jezici@tempus.ac.rs.

 

This page is restricted. Please Log in / Register to view this page.