OŠ Sveti Sava, Gornji Milanovac

Dragana Stefanović

Ciljevi projekta Foreign Languages as Means of Learning – CLIL and International Cooperation jesu tečnije izražavanje učenika na stranom jeziku, povećanje izloženosti učenika stranim jezicima njihovim uključivanjem u projektne aktivnosti i međunarodne razmene, kao i povećanje motivisanosti i kreativnosti učenika i nastavnika.

U prvom delu projekta, projektni tim se opredelio da kombinuje engleski i likovnu kulturu, engleski i biologiju, engleski i istoriju, francuski, muzičku kulturu i informatiku, a da na kraju pripremi čas koji objedinjuje engleski jezik, istoriju, informatiku, dramsku umetnost i građansko vaspitanje. Sve časove su pripremala po dva nastavnika a izvodili ih učenici. Časovi su podrazumevali vršnjačko učenje i grupni rad. Neki učenici su istraživali različite izvore, pravili postere, pripremali javne prezentacije i izložbe i sl., dok su drugi predstavljali ove sadržaje na engleskom ili francuskom jeziku.

Pored toga, projektni tim je prepoznao značaj i korist međunarodnih projekata i aktivno se uključio u programe razmene učenika. Uključeni su strani učenici u nastavne i vannastavne aktivnosti kako bi učenici iz Srbije upoznali različite kulture, poboljšali jezičke veštine u situacijama iz svakodnevnog života i razvili interkulturalne vrednosti. Organizovane su radionice sa gostima iz inostranstva. Škola je uspešno realizovala razmenu sa partnerima iz Italije 2017. i 2018. godine, a razmena sa istim partnerima biće organizovana i 2019. godine.