Ključni podaci o nastavi jezika u školama u Evropi – objavljen izveštaj mreže Eurydice

Mreža Eurydice, koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi i u čijem radu učestvuje i Fondacija Tempus kao nacionalna agencija, objavila je novi izveštaj o ključnim podacima o nastavi jezika u školama u Evropi. U narednom periodu ovaj izveštaj biće preveden i na srpski jezik.

Mozaik evropskih jezika obuhvata ne samo zvanične jezike zemalja, već i regionalne i manjinske jezike koji se vekovima koriste na području Evrope, kao i jezike koje su doneli migranti. Podrška jezičkoj raznolikosti i promovisanje učenja jezika predstavljaju trajnu politiku Evropske unije.

Publikacija „Ključni podaci o nastavi jezika u školama u Evropi“ iz 2023. godine predstavlja peto izdanje ovog izveštaja. Kao što je bio slučaj i u prethodnim izdanjima, cilj novog izveštaja je davanje doprinosa praćenju razvoja politika koje se tiču nastave (stranih) jezika u  školama u Evropi.

Ovaj izveštaj sadrži 51 indikator i oni obuhvataju širok opseg tema vezanih za politike u oblasti (stranih) jezika na nivou EU i na nacionalnom nivou. Podaci mreže Eurydice dopunjeni su podacima Evrostata i onima iz dva međunarodna istraživanja koje je sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD): Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća (PISA) iz 2018. godine i Međunarodnog istraživanja o nastavi i učenju (TALIS) iz 2018. godine.

 

Neki od ključnih nalaza

 • Kada se uporedi sa periodom od skoro pre dve decenije, učenici u nižim i višim razredima osnovnog obrazovanja počinju da uče strane jezike sve više na mlađem uzrastu.
 • Učenje drugog stranog jezika obično počinje u višim razredima osnovnog obrazovanja.
 • U nekim zemljama učenje dva jezika je pre pravo nego obaveza.
 • Između 2013. i 2020, na nivou EU, jedva da je bilo promena u procentu učenika koji uče najmanje dva strana jezika u višim razredima osnovnog obrazovanja.
 • Učenici u stručnom obrazovanju i obukama (SOO) nemaju iste prilike kao njihovi vršnjaci u opštem obrazovanju da uče dva strana jezika.
 • U skoro svim evropskim zemljama engleski je jezik koji uči najveći broj učenika tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja.
  • Između 2013. i 2020. broj učenika koji uče engleski znatno se povećao u osnovnom obrazovanju.
 • Tokom 2020, na nivou EU, francuski i nemački bili su najpopularniji izbor za drugi strani jezik.
 • Tokom 2020, drugi strani jezici pored engleskog, francuskog, nemačkog i španskog mnogo manje su se učili u Evropi.
 • U mnogim zemljama, regionalni jezici ili jezici manjina i klasični jezici takođe se pojavljuju u planovima nastave i učenja.
 • Od učenika se očekuje da dostignu nivo B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (engl. CEFR) u prvom stranom jeziku do kraja srednjeg obrazovanja opšteg usmerenja. Na nivou EU, transnacionalna mobilnost za više od jednog nastavnika stranog jezika od četiri nastavnika podržana je kroz neki od EU programa.