Udruženje za nemački jezik i književnost Pingpong, Jagodina

Marija Stanojević Veselinović

Fokus projekta je višejezični pristup u nastavi stranih jezika, konkretno nemačkog jezika u ovom slučaju. U cilju ispitivanja načina na koji maternji i prvi strani jezik utiču na proces učenja drugog stranog jezika, pripremljen je upitnik za učenike čiji je maternji jezik srpski, prvi strani jezik engleski a treći strani jezik nemački. Projekat je sproveden sa odraslim učenicima u privatnoj školi stranih jezika i trajao je tri meseca. Korišćeni su višejezični pristup, kontrastivni metod i materijali koji su ilustrovali različit jezički kontekst i raznolikost upotrebe jezika.

Za upitnik u okviru ovog projekta odabrana su tri tipa zadataka za tri aspekta jezika: leksiku, izraze i gramatiku. Nastavnik je podsticao učenike da otkriju značenje reči na osnovu fonoloških i strukturnih sličnosti sa rečima i gramatikom engleskog jezika, kako bi naučili da formiraju asocijacije i povezuju novo sa prethodnim znanjem.