Paket smernica za podršku jezicima na kojima se odvija nastava u školama

Evropski centar za žive jezike u Gracu objavio je trojezični vebsajt na engleskom, nemačkom i francuskom pod nazivom „Paket smernica za podršku jezicima na kojima se odvija nastava u školama“ (engl. A roadmap for schools to support the language(s) of schooling), rezultata programa u ovom centru koji se zove Languages at the heart of learning (2016–2019).

Na sajtu se nalaze tri alata koji mogu da pomognu školama da razviju jezičke i veštine kritičkog razmišljanja koje su neophodne svim učenicima, ne samo na jeziku na kojem se odvija nastava već u okviru svih predmeta. To su: alat za samoocenjivanje, baza podataka od 80 primera dobre prakse iz Evrope i paket za koordinatore.

Alat za samoocenjivanje mogu koristiti škole kako bi analizirale i unapredile odnos prema jezicima na kojima se odvija nastava. Sastoji se od onlajn upitnika koji obuhvata devet tematskih oblasti i namenjen je različitim interesnim stranama u obrazovanju –  direktori škola, nastavnici, nenastavno osoblje, učenici i roditelji. Ovaj alat takođe obuhvata i evaluaciju rezultata upitnika kako bi se utvrdile potencijalne razlike u stavovima interesnih grupa i kako bi se promišljala situacija u školama.

Pretraživa Baza obuhvata 80 primera dobrih praksi iz Evrope koji se mogu prilagođavati različitim jezičkim kontekstima. Njen cilj je da odgovori na pojedinačne potrebe škola i da inspiriše škole, a ujedno i da im pomogne da naprave sveobuhvatnu strategiju prema potrebama koje su identifikovane u prethodno opisanom procesu samoocenjivanja.

Paket za koordinatore sastoji se od dokumenta, detaljnih uputstava i materijala koji školama mogu da olakšaju proces implementacije pomenutih smernica. Neki od tih dokumenata odnose se na prikaz smernica i daju uputstva kako izabrati koordinatora i koji su koraci koje on treba da sledi u procesu implementacije smernica, kako da uključite partnere, kako da komunicirate sa roditeljima, primer izveštaja za škole, materijale za vizuelni identitet itd.

Svi ključni pojmovi koji su u vezi sa pomenutim smernicama kao i spisak devet tematskih oblasti na koje se odnose mogu se naći ovde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply