Resursi za ocenjivanje kompetencija u jezicima kućnog okruženja kod učenika migrantskog porekla

U okviru svog dvogodišnjeg programa „Pokretanje inovacija u nastavi i učenju jezika: promenljivi konteksti, kompetencije u razvoju” (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences), Evropski centar za žive jezike u Gracu organizuje petu radionicu pod nazivom „Resursi za ocenjivanje kompetencija u jezicima kućnog okruženja kod učenika migrantskog porekla” (engl: “Resources for assessing the home language competences of migrant pupils”) koja će se održati 2. i 3. decembra 2021. godine. Planirano je da se radionica održi u Gracu ukoliko epidemiološka situacija dozvoli i putovanje učesnika bude moguće. U suprotnom, radionica će se održati onlajn ili u kombinovanom obliku – delom onlajn, a delom uživo. Više o samom događaju, dostupno je na stranici Evropskog centra za žive jezike.

Ovom prilikom, Fondacija Tempus kao kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike, raspisuje poziv za učesnike. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem formulara koji je dostupan ovde.

Rok za prijave je produžen je do 3. novembra do kraja dana.

Kako je ukupan broj mesta ograničen, za učesnike iz svake od država članica (uključujući Srbiju) na raspolaganju je po jedno mesto. Izbor predstavnika iz Srbije vršiće se na osnovu profesionalnog iskustva i plana diseminacije informacija stečenih učešćem na događaju koje zainteresovani opišu kroz prijavni formular.

Poziv je namenjen nastavnicima; predstavnicima iz udruženja odnosno organizacija za ocenjivanje jezičkih veština; donosiocima odluka, političkim subjektima i drugim zainteresovanim u oblasti nastave jezika.

Kada su u pitanju iskustvo i kompetencije, neophodno je da potencijalni učesnici imaju iskustvo u pogledu školovanja o radu sa migrantima ili učenicima koji govore dva ili više jezika, odnosno u ocenjivanju njihovih jezičkih veština. Veoma je poželjno da imaju praktično iskustvo u pogledu obrazovanja, nastave, nostrifikacije, razvoja alata za ocenjivanje. Potrebno je da potencijalni učesnici imaju znanja koja se tiču višejezičnosti i da poznaju rad Saveta Evrope u vezi sa višejezičnim i interkulturnim obrazovanjem. Potencijalni učesnici treba da budu spremni da rade u međunarodnoj mreži gde će se različite razmene odvijati u onlajn okruženju.

Pre radionice, od učesnika se očekuje da učestvuju u anketi koja se odnosi na znanja i iskustvo o procedurama, uzimajući u obzir raznovrsnost jezika i kultura učenika, poznavanje materijala i iskustvo u radu sa materijalima ili alatima za ocenjivanje veština u jezicima kućnog okruženja.

U toku same radionice od učesnika se očekuje da rade u grupama i da dele iskustva i znanja u vezi sa svojim profesionalnim kontekstom i stručnošću, da analiziraju postojeće materijale i alate u vezi sa pomenutim kontekstima, kao i da doprinesu uspostavljanju svojevrsnog repozitorijuma izvora: identifikaciji zajedničkih kriterijuma, diskusijama višejezičkih metoda za testiranje.

Nakon radionice, učesnici treba učestvuju u širenju informacija o anketi u svojim zemljama, da podrže uspostavljanje mape na kojoj su prikazani postojeći materijali, da šire informacije o alatima, procedurama koji su u vezi sa razmatranjem jezika učenika i ocenjivanja veština jezika koje učenici koriste u kućnom okruženju.

Radni jezici radionice su engleski i francuski, a biće obezbeđen i simultani prevod sa jednog jezika na drugi jezik.

U slučaju pitanja povodom popunjavanja prijave ili o samoj radionici, možete nam se obratiti putem imejl adrese: office@tempus.ac.rs.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply