Prilika za praksu u Evropskom centru za žive jezike u Gracu

Fondacija Tempus, kao nacionalna kontakt tačka za aktivnosti Evropskog centra za žive jezike u Gracu, poziva sve zainteresovane iz Republike Srbije koji su nedavno diplomirali u oblastima vezanim za izučavanje jezika da se prijave za stručnu praksu. Šestomesečna praksa realizuje se u periodu od oktobra 2023.  do marta 2024. godine. Izabrani praktikanti živeće tokom ovog perioda u Gracu i obavljaće praksu u prostorijama Centra. Tokom boravka praktikanti će mesečno dobijati iznos od 720 evra za pokrivanje svih troškova.

Rok za prijave je 31. jul 2023. a prijavni formular nalazi se ovde.

Prilikom prijave, budući praktikanti treba da odaberu glavnu oblast u kojoj bi obavljali praksu: organizacija događaja i sastanaka, dokumentacija i izvori, održavanje veb-sajta Centra i finansije i opšta administracija. Detaljnije informacije koje obuhvataju opise ovih oblasti, kvalifikacije i veštine koje praktikant treba da poseduje i opise zadataka koje će raditi nalaze se ovde.

Ova praksa može biti dobra prilika za sve one koji su zainteresovani za jezičko obrazovanje i rad u međunarodnom kontekstu. Nekadašnji praktikanti Centra nastavili su karijeru u međunarodnim organizacijama poput Evropske komisije i Ujedinjenih nacija, kao i u nacionalnim ministarstvima obrazovanja, na univerzitetima ili u školama u Evropi.

Objavljen izveštaj „Preispitivanje jezičkog obrazovanja nakon iskustva sa kovidom 19“

Evropski centar za žive jezike Saveta Evrope teži da pronađe inovativne odgovore na izazove u jezičkom obrazovanju zasnovane na istraživanjima. Jedan od ovih izazova je bila pandemija kovida 19, čije će se posledice osećati još godinama. Jedan od odgovora na ovaj izazov jeste publikacija „Preispitivanje jezičkog obrazovanja nakon iskustva sa kovidom 19“ (engl. Rethinking language education after the experience of Covid), finalni rezultat inicijative „Jezičko obrazovanje u svetlu kovida 19: naučene lekcije i dalji koraci“ (engl. Language education in the light of Covid: lessons learned and ways forward). Ovu inicijativu je pokrenula asocijacija Eaquals, jedna od članica Foruma mreže stručnjaka Evropskog centra za žive jezike.

„Preispitivanje jezičkog obrazovanja nakon iskustva sa kovidom 19“ ne iznosi samo promišljanja o izazovima sa kojima smo se suočili i o razvijenim pristupima tokom pandemije, već razmatra i to kako da stečene veštine i stečeni uvidi donesu značajne i dugoročne promene u nastavi i učenju jezika. Izveštaj na engleskom jeziku dostupan je na sajtu Centra.

Strateške smernice, koje su sastavni deo ove publikacije a dostupne su i kao zaseban dokument, zasnovane su na nalazima iz anketa sa nastavnicima jezika i učenicima o njihovim iskustvima tokom pandemije kovida 19. Rezultat su istraživanja i konsultacija sprovedenih 2021. i 2022. godine, a njihov cilj je da pruže podršku kreatorima obrazovnih politika i podstaknu ih na razmišljanje. Relevantne su i na nivou ustanova, za one koji su zaduženi za nadzor jezičkog obrazovanja i upravljanje njime, kao i za obrazovanje budućih i sadašnjih nastavnika.

Ključni podaci o nastavi jezika u školama u Evropi – objavljen izveštaj mreže Eurydice

Mreža Eurydice, koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi i u čijem radu učestvuje i Fondacija Tempus kao nacionalna agencija, objavila je novi izveštaj o ključnim podacima o nastavi jezika u školama u Evropi. U narednom periodu ovaj izveštaj biće preveden i na srpski jezik.

Mozaik evropskih jezika obuhvata ne samo zvanične jezike zemalja, već i regionalne i manjinske jezike koji se vekovima koriste na području Evrope, kao i jezike koje su doneli migranti. Podrška jezičkoj raznolikosti i promovisanje učenja jezika predstavljaju trajnu politiku Evropske unije.

Publikacija „Ključni podaci o nastavi jezika u školama u Evropi“ iz 2023. godine predstavlja peto izdanje ovog izveštaja. Kao što je bio slučaj i u prethodnim izdanjima, cilj novog izveštaja je davanje doprinosa praćenju razvoja politika koje se tiču nastave (stranih) jezika u  školama u Evropi.

Ovaj izveštaj sadrži 51 indikator i oni obuhvataju širok opseg tema vezanih za politike u oblasti (stranih) jezika na nivou EU i na nacionalnom nivou. Podaci mreže Eurydice dopunjeni su podacima Evrostata i onima iz dva međunarodna istraživanja koje je sprovela Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD): Međunarodnog programa procene učeničkih postignuća (PISA) iz 2018. godine i Međunarodnog istraživanja o nastavi i učenju (TALIS) iz 2018. godine.

 

Neki od ključnih nalaza

 • Kada se uporedi sa periodom od skoro pre dve decenije, učenici u nižim i višim razredima osnovnog obrazovanja počinju da uče strane jezike sve više na mlađem uzrastu.
 • Učenje drugog stranog jezika obično počinje u višim razredima osnovnog obrazovanja.
 • U nekim zemljama učenje dva jezika je pre pravo nego obaveza.
 • Između 2013. i 2020, na nivou EU, jedva da je bilo promena u procentu učenika koji uče najmanje dva strana jezika u višim razredima osnovnog obrazovanja.
 • Učenici u stručnom obrazovanju i obukama (SOO) nemaju iste prilike kao njihovi vršnjaci u opštem obrazovanju da uče dva strana jezika.
 • U skoro svim evropskim zemljama engleski je jezik koji uči najveći broj učenika tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja.
  • Između 2013. i 2020. broj učenika koji uče engleski znatno se povećao u osnovnom obrazovanju.
 • Tokom 2020, na nivou EU, francuski i nemački bili su najpopularniji izbor za drugi strani jezik.
 • Tokom 2020, drugi strani jezici pored engleskog, francuskog, nemačkog i španskog mnogo manje su se učili u Evropi.
 • U mnogim zemljama, regionalni jezici ili jezici manjina i klasični jezici takođe se pojavljuju u planovima nastave i učenja.
 • Od učenika se očekuje da dostignu nivo B2 Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike (engl. CEFR) u prvom stranom jeziku do kraja srednjeg obrazovanja opšteg usmerenja. Na nivou EU, transnacionalna mobilnost za više od jednog nastavnika stranog jezika od četiri nastavnika podržana je kroz neki od EU programa.

Vebinar: Otvaranje konkursa za projekte Evropskog centra za žive jezike

Evropski centar za žive jezike (ECML) otvara konkurs za prijavu projektnih ideja i učešće u projektima za naredni program „Jezičko obrazovanje u srcu demokratije“ (engl. Language education at the heart of democracy). Novi program se odnosi na period 2024–2027. godine i zasniva se na prioritetima u jezičkom obrazovanju država članica Centra.

Tim povodom Centar organizuje vebinar kako bi se potencijalni učesnici konkursa i ostali zainteresovani upoznali sa konkursom. Na ovom jednočasovnom vebinaru biće zastupljene sledeće teme:

 • upoznavanje učesnika sa konkursom za projekte i sa novim programom;
 • isticanje najaktuelnijih izazova u jezičkom obrazovanju koji su proistekli iz nedavno sprovedenog istraživanja među kreatorima politika i stručnjacima u oblasti jezičkog obrazovanja;
 • informisanje učesnika kako da se uključe u naredni program Centra i predstavljanje različitih mogućnosti za uključivanje;
 • upoznavanje učesnika sa prednostima i izazovima koji se mogu javiti prilikom upravljanja projektom ili učešća u projektu Centra.

Događaj je namenjen stručnjacima u oblasti jezika koje zanima međunarodni kontekst jezičkog obrazovanja, nacionalnim kontakt tačkama za ECML i mrežama koje sarađuju sa Centrom.

Vebinar će biti održan na engleskom i francuskom jeziku, a svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem kratkog formulara na sledećem linku.

Nakon ovog uvodnog vebinara, 12. juna održaće se još jedan vebinar koji će biti namenjen onima koji žele da se prijave na konkurs. Blagovremeno ćemo objaviti detaljnije informacije na sajtu jezici.obrazovanje.rs.